မိုင္းလားအဖြဲ႔က ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသရေအာင္ဆက္လက္ေတာင္းဆိုမည္။

၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ PSC/NDAA မိုင္းလားအဖြဲ႔ႏွင့္ အစိုးရတို႔ အပစ္ရပ္စဲၿပီးေနာက္ မိုင္းလား၊ ဆီလူး၊ နမ့္ပန္း စသည့္ ေဒသ ၃ ခုကို စုေပါင္းကာ ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပိုင္း အထူးေဒသ (၄) အျဖစ္ အစိုးရက သတ္မွတ္ေပးခဲ့ၿပီး ၎ေဒသ ၃ ခုကို ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသရရွိေအာင္ ႀကိဳးစားသြားမည္ဟု PSC/NDAA မုိင္းလားအဖြဲ႔ က ေျပာသည္။