တိုင္းရင္းသား ဘာသာ သတင္း အစီအစဥ္ ( ျမန္မာဘာသာ) ၀၈ – ၀၇ – ၂၀၁၉ ။