တိုင်းရင်းသား ဘာသာ သတင်း အစီအစဉ် ( မြန်မာဘာသာ) ၀၈ – ၀၇ – ၂၀၁၉ ။