“၀” ႏွင့္ မိုင္းလားတို႔ ႏွစ္ ၃၀ တုိင္ေအာင္ ဘာေၾကာင့္ အပစ္ရပ္ႏိုင္တာလဲ။

UWSP/UWSA “၀” ႏွင့္ PSC/NDAA မိုင္းလားတို႔က ႏွစ္ ၃၀ ျပည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ျခင္း အထိမ္း အမွတ္ အခမ္းအနားကို ၎တို႔ ၏ ဌာနခ်ဳပ္တြင္ မၾကာေသးမွီက စည္ကားစြာ က်င္းပခဲ့ၾကပါတယ္။ “၀” ႏွင့္ မုိင္းလား အဖြဲ႔ေတြ အေနနဲ႔ ဘယ္လိုအေၾကာင္း အရာေတြက ႏွစ္ ၃၀ အထိ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ မျဖစ္ ေအာင္ ထိန္းထားႏိုင္တာလဲ။ အဲဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ေတြက ဘာေတြေျပာထားပါသလဲ ရုပ္သံမွာ ၾကည့္ရႈ႕ႏိုင္ပါတယ္။