၂၀၁၉ ကို မဲဆႏၵရွင္ စာရင္းႏွစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ေန

သတင္းနွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုုင္လ ၁၀ ရက္။

လာမည့္ ၂၀၂၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မွန္ကန္တိက်သည့္ မဲဆႏၵရွင္ စာရင္းမ်ားရရွိရန္အတြက္ အထူးအေလးထားေဆာင္ရြက္လ်ွက္ရွိသည္ ဟု ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္ ဦးေစာဒယ္နီရယ္ၾကည္ က ေျပာသည္။

“၂၀၂၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္သည့္အေနျဖင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ကို မဲဆႏၵရွင္ စာရင္းႏွစ္ အျဖစ္သတ္မွတ္ၿပီး ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ ႏုိင္ငံသားမ်ားအားလံုး မဲေပးပိုင္ခြင့္မဆံုး႐ႈံးေစေရးအတြက္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းတြင္ ပါဝင္ေစေရးနဲ႔ မွန္ကန္တိက်ေသာ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းမ်ား ရရွိေစေရးအတြက္ အထူးအေလးထား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိတယ္” ဟု ဦးေစာဒယ္နီရယ္ၾကည္ က ေျပာသည္။

မြန္ျပည္နယ္ရွိ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ က႑စံုမွ ပါဝင္ပတ္သက္သည့္အဖြဲ႔မ်ား ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တို႔ ဇူလိုင္လ ၈ ရက္ေန႔က မြန္ျပည္နယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကစဥ္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္ ဦးေစာဒယ္နီရယ္ၾကည္က ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား မဲေပးခြင့္မဆံုး႐ႈံးေစေရးႏွင့္ မွန္ကန္တိက်သည့္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းမ်ား ရရွိေရး အတြက္ လူဦးေရစာရင္းႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ား မွန္ကန္ျပည့္စံုစြာ ရရွိေရးသည္လည္း လြန္စြာအေရးႀကီးသည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

မွန္ကန္တိက်သည့္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းရရွိေရးအတြက္ လူဦးေရစာရင္း ေကာက္ယူသည့္အဖြဲ႔မ်ား လာေရာက္ခ်ိန္ တြင္ အခ်က္အလက္မ်ား မွန္ကန္ေစေရးအတြက္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူလူထု၏ ပူးေပါင္းကူညီေဆာင္ရြက္မႈလည္း လိုအပ္သည္ဟု ဦးေစာဒယ္နီရယ္ၾကည္က ဆက္ေျပာသည္။

ထိုု႔အျပင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ မဲဆႏၵရွင္ အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားကို တစ္ဖက္တစ္လမ္းက ဝိုင္းဝန္းကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေစလိုသည္ဟု တိုုက္တြန္းေျပာဆိုုခဲ့သည္။

၂၀၁၀ ႏွင့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမတုုိင္ခင္ကလည္း ယခုုကဲ့သိုု႔ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း အမွားအယြင္းမ်ားရွိခဲ့သည့္အတြက္ ထပ္မံေတြ႔ဆံုုမႈမ်ား လုုပ္ေဆာင္ေနရျခင္းျဖစ္သည္ဟုု တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စုုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ယခုုကဲ့သိုု႔ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုုေဆြးေႏြးသည့္အတြက္ ပါတီမ်ားဘက္မွ တင္ျပစရာရွိသည္မ်ားကိုု တင္ျပခြင့္ရၿပီး လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္လည္း အေထာက္အကူျဖစ္လိမ့္မည္ဟုု မြန္ညီညြတ္ေရးပါတီ က ေျပာသည္။

ထိုု႔အျပင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင့္ တုုိက္ရိုုက္ေတြ႕ဆံုုမႈ ရမည္ဆိုုပါက သာ၍ထိေရာက္မႈႏုုိင္သည္ဟုု မြန္ညီညြတ္ေရးပါတီ တဲြဖက္အတြင္းေရးမွဴး ႏုုိင္စံတင္က ေျပာသည္။

“အမွန္မွာက ျပည္ေထာင္စုုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္နဲ႔ တုုိက္ရိုုက္ေတြ႔သင့္တယ္။ က်ေနာ္တိုု႔ ေဆြးေႏြးခ်င္တာေပါ့ေနာ္။ အခုုက ဒီမွာဆင္းလာၿပီးေတြ႕ဆံုုေဆြးေႏြးၾက အခ်က္အလက္ေတြပဲစုုသြားတယ္၊ သူတိုု႔ ဆံုုးျဖတ္ပိုုင္ ခြင့္မရွိဘူး။ က်ေနာ္တိုု႔က ဗဟိုုကိုုပဲ သြားၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးရမယ့္ သေဘာျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တုုိ႔ ေတာင္းဆိုုတာက ျပည္ေထာင္စုုေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္ကလည္း ပါတီေတြကိုု ေခၚၿပီးေတာ့ ေနျပည္ေတာ္မွာ ေတြ႔ဆံုုေဆြးေႏြးသင့္တယ္” ဟုု ႏိုုင္စံတင္က ေျပာသည္။

ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္လာသူတို႔မွ ၂၀၁၀ ႏွင့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပခဲ့စဥ္က ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းမ်ား မွားယြင္းျခင္း၊ မဲေပးခြင့္ရွိသူမ်ား မပါဝင္ျခင္း၊ အခ်ိဳ႕မွာ မဲလာေရာက္မေပးႏုုိင္ေသာ္လည္း မဲေပးသည့္စာရင္းတြင္ပါဝင္ေနျခင္း အစရွိသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကဲ့သို႔ ယခုလာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ထပ္မံျဖစ္ပြားမႈမရွိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္ပေရာက္မဲဆႏၵရွင္မ်ား၊ ေရႊ႔ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား မွတ္ပံုတင္မရွိသည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၊ မသန္စြမ္းမ်ား မဲထည့္ႏိုင္ေရးကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

မြန္ျပည္နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးဟိဏ္းလင္းထက္က ျပည္ပေရာက္ ႏိုင္ငံသားမ်ား အပါအဝင္ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူတိုင္း မဲဆႏၵရွင္စာရင္းတြင္ ပါဝင္ႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ေျပာသည္။

မြန္ျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပခဲ့စဥ္က မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူ ၁၂ သိန္းေက်ာ္ ရွိခဲ့သည္ဟု သိရသည္။