ပူးေပါင္းထားသည့္ မြန္ပါတီ မွတ္ပံုုတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ရ

သတင္းနွင့္ မီဒီယာကြန္ရက္။
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုုင္ ၁၁ ရက္။

မြန္ႏိုုင္ငံေရးပါတီ ႏွစ္ပါတီျဖင့္ ပူးေပါင္းထားသည့္ မြန္ညီညြတ္ေရးပါတီကို ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳ လိုက္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး (၂) ႏိုင္စံတင္က ေျပာသည္။

မြန္ညီညြတ္ေရးပါတီ (Mon Unity Party) ကို ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒအရ ျပည္ေထာင္စုတစ္ဝန္းလံုးတြင္ စည္း႐ုံးမည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားလာသည္ဟုု ပါတီတာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

“ပါတီ မွတ္ပံုခြင့္ျပဳလိုက္တဲ့အေၾကာင္းကို ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကေန ဒီေန႔ (ဇူလိုင္ ၁၁) ရက္ စြဲနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကေန ပါတီမွတ္ပံုခြင့္ျပဳတဲ့အေၾကာင္းကို စာရပါတယ္” ဟု မြန္ညီ ညြတ္ေရးပါတီ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး (၂) ႏိုင္စံတင္က ေျပာသည္။

မြန္ညီညြတ္ေရးပါတီသည့္ မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာဒီမိုကေရစီပါတီႏွင့္ မြန္အမ်ဳိးသားပါတီတို႔ ပူးေပါင္းထားျခင္း ျဖစ္ သည္။ မြန္ပါတီမ်ား ပူးေပါင္းေရးကိုု မြန္သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ မြန္ျပည္သူမ်ားက ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳသည့္ မြန္ညီညြတ္ေရးပါတီအေနႏွင့္ ဇူလိုင္လ ၁၁ ရက္ေန႔မွစ၍ ရက္ေပါင္း ၉၀ ျပည့္သည့္ ေအာက္တိုဘာ ၈ ရက္ေန႔ထက္ ေနာက္မက်ေစဘဲ ဥပေဒပုဒ္ ၅(စ) ႏွင့္အညီ ပါတီဝင္ဦးေရ အနည္းဆံုး ၁၀၀၀ ျပည့္မီေအာင္စည္း႐ုံးျပီး ပါတီဝင္ အင္အားစာရင္းကို ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ စုစည္း၍ ပုံစံ(ဇ) ႏွစ္စံု ျဖင့္ ေကာ္မရွင္သို႔ တင္ျပရမည္ ဟု ေကာ္မရွင္က အေၾကာင္းၾကားလာသည့္စာထဲတြင္ ပါရွိသည္။

ပါတီဝင္အင္အား ထပ္မံစည္း႐ုံးရရွိပါက ပံုစံ(ဇ) ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ပါတီဝင္အင္အားေလ်ာ့နည္းသြားပါက ပံုစံ (ဇ-၁) ျဖင့္လည္းေကာင္း ဥပေဒပုဒ္မ ၁၃ ႏွင့္အညီ ေကာ္မရွင္သို႔ တင္ျပရမည္ဟုလည္း ပါရွိသည္ဟုု ေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံ မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာဒီမိုကေရစီပါတီႏွင့္ မြန္အမ်ဳိးသားပါတီတို႔ ပူးေပါင္း၍ မြန္ညီညြတ္ေရးပါတီအျဖစ္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလက ပါတီတည္ေထာင္ဖြဲ႔စည္းခြင့္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၇ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ ပါတီတည္ေထာင္ဖြဲ႔စည္းခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

မြန္ညီၫြတ္ေရးပါတီအေနျဖင့္ ပါတီဗဟိုအဆင့္ ေပါင္းစည္းေရး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္၊ ေက်းရြာအဆင့္ အစရွိသည့္ အဆင့္ဆင့္ေသာ ေပါင္းစည္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးၿပီဟုုလည္း ပါတီတာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ အဆင့္ဆင့္ေသာ စည္း႐ုံးေရးေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းျခင္း၊ ပါတီက်စ္လ်စ္ ခိုင္မာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု မြန္ညီညြတ္ေရးပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေျပာသည္။

မြန္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မြန္ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားျဖင့္ ေပါင္းစည္းဖြဲ႔စည္းထားသည့္ မြန္ညီညြတ္ေရးပါတီတြင္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ၁၄၀ ဦး ၎တို႔ထဲမွ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ ၅၉ ဦး၊ ဥကၠ႒ အဖြဲ႔ ၄ ဦး၊ အတြင္းေရး မွဴးအဖြဲ႔ ၆ ဦးတို႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည္။

မြန္ညီညြတ္ေရးပါတီအေနျဖင့္ က်န္ရွိေနေသးသည့္ မြန္အင္အားစုမ်ား ပါဝင္လာႏိုင္ရန္လည္း ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားက ႀကိဳးပမ္းလ်ွက္ရွိသည့္အျပင္ မြန္လူငယ္မ်ားႏွင့္ မြန္အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါဝင္လာေစရန္လည္း လမ္းဖြင့္ေပးထားသည္ဟု ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေျပာသည္။