မြန္၀န္ႀကီးသစ္ေရြးခ်ယ္မႈ မြန္လႊတ္ေတာ္ သေဘာတူ

သတင္းႏွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္။
၂၀၁၉ ခုနွစ္၊ ဇူလိုုင္ ၁၅ ရက္။

အသစ္ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးအျဖစ္ ေပါင္ၿမိဳ႕ နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းမင္းေအာင္ကို ခန္႔အပ္ရန္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ က သေဘာတူလိုက္သည္။

လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဝန္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ရန္ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည့္ အသက္ ၄၃ ႏွစ္အရြယ္ ဦးထြန္းမင္းေအာင္သည္ မြန္တိုင္းရင္းသားတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္ ဒရယ္ရြာဇာတိျဖစ္သည္။

ဇူလိုင္လ ၁၅ ရက္ေန႔ (ယေန႔) က်င္းပသည့္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚအစည္းအေဝး (၂/၂၀၁၉) တြင္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွ အမည္စာရင္းတင္သြင္းလာသည့္ ဦးထြန္းမင္းေအာင္ကို ခန္႔အပ္ရန္ လႊတ္ေတာ္က ကန္႔ကြက္သူမရွိ သေဘာတူလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

“လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူတ့ဲအတြက္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ ၅၂ အရ ဦးထြန္းမင္းေအာင္အား ျပည္နယ္လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးရန္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူတယ္” ဟု လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ေဒၚတင္အိက ေျပာသည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တင္သြင္းေသာ အမည္စာရင္းမွာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါျပဌာန္းခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္း၊ အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္ရွိျခင္း၊ အသက္ ၃၅ ႏွစ္ ျပည့္ၿပီးသူျဖစ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌက ေျပာသည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ၂၆၂ အရ လႊတ္ေတာ္မွ သေဘာတူလိုက္သည့္ ဦးထြန္းမင္းေအာင္အား ဝန္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးအပ္ရန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ တင္ျပရမည္ျဖစ္ၿပီး သမၼတက ဝန္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။

“ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ခန္႔အပ္ရအံုးမယ္ အဲဒါၿပီးရင္ က်မ္းႀကိမ္ရမယ္ အဲဒါၿပီးရင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရမွာေပါ့၊ ကိုယ္က ကိုယ္စားလွယ္ ဘဝတုန္းကလည္း ျပည္သူဘက္ကို မ်က္ႏွာမူၿပီး လုပ္တယ္။ အခုဝန္ႀကီးျဖစ္လည္းပဲ မဲဆႏၵနယ္ေျမက ကိစၥေတြကို ဒါထက္ ပိုၿပီးေတာ့ လုပ္ႏိုင္မယ္လို႔ ယံုၾကည္တယ္” ဟု ဦးထြန္းမင္းေအာင္က ေျပာသည္။

မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔အေနႏွင့္ ယခင္က အစိုးရအဖြဲ႔အတြင္း လစ္လပ္ေနသည့္ ဝန္ႀကီးဌာန ၂ ခုအတြက္ ဝန္ႀကီးခန္႔အပ္ခဲ့စဥ္က ျပင္ပက ပညာရွင္မ်ားကို ေခၚယူခန္႔အပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအၾကိမ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထဲမွ ခန္႔အပ္ရန္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

မြန္ျပည္နယ္တြင္ ယခင္က ဝန္ႀကီးဌာန (၁၀) ခုုရွိၿပီး မၾကာေသးမွီက အသစ္ထပ္တိုုးလုုိက္သည့္ လူဝန္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ေပါင္းလ်ွင္ စုုစုုေပါင္း ဝန္ႀကီးဌာန (၁၁) ခုုရွိသည္။

လက္ရွိ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔တြင္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္း ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန၊ စည္ပင္ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ လ်ွပ္စစ္၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန၊ ဗမာတိုင္းရင္းသားဝန္ႀကီးဌာန၊ ကရင္တိုင္းရင္းသားဝန္ႀကီးဌာန၊ ဗအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားဝန္ႀကီး ဌာနႏွင့္ အသစ္ဖြဲ႔စည္းလိုက္သည့္ လူဝန္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဝန္ႀကီးဌာနတိုု႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္း ထားသည္။