ဘာေၾကာင့္ ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုႀကီးက မေအာင္ျမင္ခဲ့တာလဲ?

ရွစ္ေလးလံုးကေန စတင္ခဲ့တဲ့ လူထု အေရးေတာ္ပံုႀကီးဟာ ႏွစ္ေပါင္း ၃၁ ႏွစ္တိုင္ေအာင္ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ယေန႔အခ်ိန္အထိ တိုင္းရင္းသားေတြႏွင့္ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုး လိုခ်င္ ေတာင္းတ ေနၾကတဲ့ ပန္းတိုင္ကိုေတာ့ မေရာက္ရွိေသးဘူးလို႔ဆိုၾကပါတယ္။ရွစ္ေလးလံုးကေနစတင္ခဲ့တဲ့ အေရးေတာ္ ပံုႀကီးဟာ ယေန႔အခ်ိန္အထိ ဘာေၾကာင့္မေအာင္ျမင္ေသးတာလဲ၊ ဘယ္လိုအေၾကာင္းအရာေတြ ေအာင္ျမင္ဖို႔ အဟန္႔အတားျဖစ္ေနတာလဲ။ ရုပ္သံမွာၾကည့္ရႈ႕ႏိုင္ပါတယ္။