ေက်ာက္စိမ္းတြင္း စီမံကိန္းမ်ား ေဒသခံ ဆႏၵရယူရန္ ေတာင္းဆုိ

သတင္းႏွင့္ မီဒီယာကြန္ရက္။
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ေဒသတြင္ သယံဇာတတူးေဖာ္ေရးလုုပ္ငန္းမ်ားအပါအ၀င္ စီမံကိန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ပါက ေဒသခံဌာေနတိုုင္းရင္းသားမ်ားအား ၾကိဳတင္ညွိႏႈိင္း တိုုင္ပင္ၿပီးမွ လုုပ္ေဆာင္ၾကရန္ ဖားကန္႔ေဒသခံမ်ားက အစိုုးရအား ေတာင္းဆိုုလိုုက္သည္။

ေဒသတြင္းလုုပ္ေဆာင္ေနသည့္ လုုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ဌာေနတုုိင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ဆံုုးရံႈးနစ္နာမႈမ်ားစြာရိွေနသည့္အတြက္ ယခုုကဲ့သိုု႔ ေတာင္းဆိုုရျခင္းျဖစ္သည္ဟုု ဖားကန္႔အေျခစိုုက္ မုုန္ေနာင္ေခါင္ ဥရုုဌာေန တုုိင္းရင္းသားမ်ားအဖြဲ႕က ေျပာသည္။

“တခ်ိန္တုုန္းက က်ေနာ္တိုု႔ လုုပ္စားခဲ့တဲ့ေနရာ တစ္ခုုမွ မရွိေတာ့ဘူးေလ။ က်ေနာ္တိုု႔ခုုတ္စားခဲ့တဲ့ ေတာင္ယာေနရာ၊ ဥယ်ာဥ္လုုပ္တဲ့ေနရာ အဲ့ဒီေနရာေတြက အားလံုုးေက်ာက္စိမ္းတူးလိုုက္ေတာ့ ဘာတစ္ခုုမွ မရွိေတာ့ဘူးေလ။ ဆုုိေတာ့ ေရွ႕ဆက္ၿပီး ဘာလုုပ္စားမွာလဲ။ စဥ္းစားၾကည့္ဗ်ာ၊ အရင္က က်ေနာ္တုုိ႔နယ္ေျမက အင္မတန္မွ ေအးခ်မ္းၿပီးေတာ့ တိရိစၦာန္ေတြ သစ္ပင္ေတြလည္း အရမ္းေပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ အခုုတစ္ခုုမွ မရွိေတာ့ဘူး” ဟုု ဖားကန္႔အေျခဆိုုက္ မုုန္ေနာင္ေခါင္ ဥရုုဌာေန တုုိင္းရင္းသားမ်ားအဖြဲ႕က ဦးလေမာင္လေတာင္က ေျပာသည္။

“ဘာဆိုုဘာမွ မရွိေတာ့တာ၊ အခုုေလာေလာဆယ္ ဥပမာတစ္ခုုေျပာမယ္ဗ်ာ။ က်ေနာ္တုုိ႔မွာ ေသာက္မယ့္ေရမရွိေတာ့ဘူး။ လံုုးဝကိုု မရွိေတာ့တာ။ ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တုုိ႔ေနတဲ့ေနရာေတြကလည္း မုုိင္းသံေတြေၾကာင့္ အားလံုုးကြဲအက္သြားၿပီ။ အိ္မ္ေတြလည္း အားလံုုးအက္ကြဲေနၿပီ။ ဒါေတြကိုု ဘယ္သူက တာဝန္ယူေပးမလဲ။”

ဖားကန္႔ေဒသအတြင္း ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ ကုုမၺဏီမ်ားက စက္ယႏၱရားႀကီးမ်ား အသံုုးျပဳၿပီး ေက်ာက္စိမ္းအလြန္ အကြ်ံတူးေဖာ္ျခင္းေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ ေရႀကီးေရလ်ွံမႈမ်ား၊ ေျမၿပိဳမႈမ်ားျဖစ္ပြားလ်ွက္ရွိၿပီး သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္၏ ဆိုုးက်ိဳးမ်ားကိုု ႀကံဳေတြ႕ေနရသည္ဟုု ဖားကန္႔ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။

သဘာဝသယံဇာတတူးေဖာ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုုက္ပ်က္ဆီးသြားသည့္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား၊ ေဂဟစနစ္မ်ား၊ သစ္ေတာမ်ား၊ စိုုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားကိုု ဌာေနတုုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ခံစားပိုုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္အညီ ျပန္လည္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေပးရန္လည္း ေတာင္းဆိုုထားသည္။

ဦးလေမာင္လေတာင္ က “အဲ့ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တိုု႔က ရသင့္ရထိုုက္တဲ့အခြင့္အေရးကိုုလည္း ျပန္လိုုခ်င္တယ္၊ ဆံုုးရံႈးနစ္နာသြားတာေတြကိုုလည္း ျပန္ၿပီး ျပဳျပင္ယူမယ္ဗ်ာ၊ အဲ့ဒါေလးကိုု ေျပာခ်င္တာပါ။ က်ေနာ္တုုိ႔ ေဒသက လာမယ့္ ၅ ႏွစ္ ၁၀ ႏွစ္ေလာက္ဆိုု အကုုန္လံုုးလံုုးဝကိုု ကုုန္သြားေတာ့မယ့္ အေနအထားျဖစ္ေနတယ္။ ဆိုုေတာ့အခုုအေနအထားတုုိင္းဆိုုရင္ က်ေနာ္တိုု႔အတြက္ ဘာမွ ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္မရွိေတာ့ဘူး။ သိတဲ့အတုုိင္းပဲ က်ေနာ္တုုိ႔ ေနရာက စုုတ္ျပတ္သတ္သြားၿပီ” ဟုု ေျပာသည္။

ထုု႔ိအျပင္ ေဒသခံဌာေနတိုုင္းရင္းသားမ်ား၏ ဝိေသသလကၡဏာမ်ား၊ ေနထုုိင္မႈပံုုစံမ်ား၊ ဖြြံ႕ ၿဖိဳးတိုုးတက္ေရးအတြက္ အေျခခံျဖစ္သည့္ ေျမယာ၊ ပိုုင္နက္နယ္ေျမမ်ားႏွင့္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားဆိုုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား ခ်ိဳးေဖာက္္ခံေနရမႈမ်ားကိုုလည္း အေရးတႀကီးကာကြယ္ေျဖရွင္းေပးရန္လည္း ေတာင္းဆိုုထားသည္။

ဖားကန္႔ေဒသအတြင္း အျခားေသာ ေဒသမ်ားမွ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားမ်ား အလြန္မ်ားျပားလာသည့္အတြက္ ဌာေနတိုုင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေျမေနရာအခက္အခဲအျပင္ အျခားေသာ ဆံုုးရံႈးမႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္ဟုု ဦးလေမာင္လေတာင္ က ဆက္ေျပာသည္။

“အခုု က်ေနာ္တိုု႔က အစိုုးရကိုုေတာင္းဆိုုတာေလ။ က်ေနာ္တိုု႔ သိန္းသန္းတန္တဲ့ ေက်ာက္စိမ္းလည္း မလိုုခ်င္ပါဘူးလိုု႔ အလိုုမရွိဘူးလိုု႔၊ အခုုက်ေနာ္တုုိ႔ လိုုခ်င္တာက ဆံုုးရံႈးသြားတဲ့ နစ္နာသြားတဲ့ ေျမယာေတြ ေျမေနရာေတြပဲ ျပန္လိုုခ်င္ပါတယ္လိုု႔ အဲ့လိုုေျပာခ်င္တာေလ။ နဂိုုရွိေနတဲ့ ဌာေနသားက ေထာင္ဂဏာန္းပဲ ရွိတာေလ။ ဆိုေတာ့ အခုုေရႊ႕ေျပာင္းလုုပ္သား ၊ ကုုမၺဏီလုုပ္သားေတြက သိန္းဂဏာန္းရွိေနေတာ့ က်ေနာ္တုုိ႔ ဌာေနသား ေထာင္ဂဏာန္းပဲ ရွိတဲ့လူေတြကုု ျမွဳပ္သြားတာေပါ့။ က်ေနာ္တုုိ႔ ဌာေနတိုုင္းရင္းသားေတြ ရသင့္ရထုုိက္တဲ့ အရာေတြ အားလံုုး ဆံုုးရံႈးနစ္နာသြားတယ္။”

ဖားကန္႔ေဒသတြင္ ျမန္မာႏုုိင္ငံအႏွံ႔အျပားက လူမ်ိဳးေပါင္းစံုုက စီးပြားေရးလာေရာက္လုုပ္ကိုုင္ျခင္း၊ ေက်ာက္စိမ္း တူးေဖာ္ျခင္း၊ ေရမေဆးေက်ာက္တူးျခင္း လုုပ္ငန္းမ်ား လာေရာက္လုုပ္ကိုုင္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ဖားကန္႔ၿမိဳ႕က ေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားအေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ “ေရႊ႕ေျပာင္းလုုပ္သားေတြကိစၥက က်ေနာ္တိုု႔ ေလ့လာထားသေလာက္က ဖားကန္႔ဘက္မွာ တခ်ိဳ႕ေနရာမွာ ေျမလြတ္ေျမလတ္ေျမရိုုင္းကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အစိုုးရက အလုုပ္သမားေတြကိုု ေနရာခ်ေပးမယ့္ကိစၥ အလုုပ္ခ်ေပးမယ့္ကိစၥေတြလုုပ္လာတာရွိတယ္ဆိုုေတာ့ ဒါကအေျခအေနေကာင္းတဲ့ကိစၥမဟုုတ္ဘူး။ ဥပေဒကလည္း ခိုုင္ခိုုင္မာမာ မရွိေသးဘူးဆိုုေတာ့ ဒါပိုုၿပီးမွ ပဋိပကၡျဖစ္ လာႏုုိင္တဲ့ အေျခအေန ရွိတယ္ေလ” ဟုု ကခ်င္အမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္ပါတီ KNC အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးဇယ္ေဇာင္းက ေျပာသည္။

ဖားကန္႔ေဒသတြင္ သိန္းခ်ီေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားမ်ားေၾကာင့္ လူဦးေရႀကီးစိုုးျခင္းခံရသည့္ ပံုုစံမ်ားပါရွိလာေနသည့္အတြက္ အေလးထား ေျဖရွင္းေပးသင့္သည္ဟုု ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။

ဌာေနတုုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ရသင့္ရထိုုက္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားအား ဂုုဏ္သိကၡာရွိရွိျဖင့္ ရရွိျခင္းသည္ ေဒသအတြင္း တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ၊ အခ်င္းခ်င္းၾကား ယံုုၾကည္မႈ၊ စည္းလံုုးမႈကိုု ျဖစ္ထြန္းေစသည္သာမက စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုုႏိုုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္လည္း အဓိကက်ေၾကာင္း၊ ထုုိ႔ေၾကာင့္ ဌာေနတိုုင္းရင္းသားမ်ား ရသင့္ရထုုိက္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟုု ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ ကခ်င္ျပည္သူ႔ပါတီ KSPP ရံုုးကလည္း ၾသဂုုတ္လ ၉ ရက္ေန႔က ထုုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ဖားကန္႔ၿမိဳ႕ ၊ ေမွာ္ဝမ္းရပ္ကြက္ရွိ လြတ္လပ္ေရးေက်ာက္တိုုင္ကြင္းတြင္ “Our Land, Our Life – ဒိုု႔ေျမသည္ ဒိုု႔အသက္” ဆုုိသည့္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ၾသဂုုတ္လ (၉) ရက္ေန႔က က်ေရာက္သည့္ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ ဌာေနတိုုင္း ရင္းသားမ်ားေန႔အခမ္းအနားတစ္ရပ္က်င္းပျပဳလုုပ္ခဲ့ၿပီး အထက္ပါအခ်က္မ်ားကိုု ေတာင္းဆိုုလိုုက္ျခင္းျဖစ္သည္။