၂၀၁၈ ခုႏွစ္က ကုလသမဂၢ၏ ျမန္မာႏိုုင္ငံဆိုုင္ရာ ႏိုုင္ငံတကာ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရး ေကာ္မရွင္က ထုုတ္ျပန္တဲ့ အစီရင္ခံစာ။

https://bit.ly/2KLE62i