မြန္လူငယ္အဖြဲ႕အစည္း ၄၀ ခန္႔ စုုေပါင္းၿပီး အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ လူငယ္မ်ားေန႔ အခမ္းအနားက်င္းပ
(သတင္းဓါတ္ပံုု)

သတင္းႏွင့္မီဒီယာကြန္ရက္။
၂၀၁၉ ခုုႏွစ္၊ ၾသဂုုတ္လ ၂၀ ရက္။

မြန္ျပည္နယ္ လူငယ္ေရးရာေကာ္မတီမွ ဦးေဆာင္ၿပီး မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ လူငယ္အဖြဲ႕အစည္းေပါင္း ၄၀ ခန္႔ စုုေပါင္းကာ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လူငယ္မ်ားေန႔ အခမ္းအနားကိုု ၾသဂုုတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔ (ယေန႔) တြင္ က်င္းပျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။

ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ရွိ သံလြင္ဥယ်ာဥ္တြင္ က်င္းပသည့္ အဆုုိပါ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လူငယ္မ်ားေန႔ အခမ္းနားကိုု ၾသဂုုတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔က က်င္းပရန္ စီစဥ္ခဲ့ေသာ္လည္း မြန္ျပည္နယ္တဝွမ္းျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေရေဘးအေျခ အေနမ်ားေၾကာင့္ ၾသဂုုတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔သိုု႔ ေရႊ႕ ေျပာင္းက်င္းပခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္ဟုု လူငယ္မ်ားေန႔ အခမ္း အနား က်င္းပေရးေကာ္မတီ ေခါင္းေဆာင္ ကိုုၾကည္ေဇာ္လြင္ က ေျပာသည္။

အခမ္းအနားကုုိ မြန္ျပည္နယ္အေျခဆိုုက္ လူငယ္အစုုအဖြဲ႕အားလံုုး ပါဝင္ပူးေပါင္း၍ရသည့္ ပံုုစံမ်ိဳးျဖင့္ က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေဒသအတြင္းရွိ တုုိင္းရင္းသားလူငယ္အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးတိုု႔မွ ရိုုးရာအကေဖ်ာ္ေျဖျခင္း၊ လူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ျပသျခင္း၊ လူငယ္အခ်င္းခ်င္းၾကား အေတြ႕အႀကံဳမ်ား ဖလွယ္ျခင္း၊ လူငယ္မ်ား တီထြင္ဖန္တီးထားသည့္ ဖန္တီးမႈမ်ား ျပသျခင္း အစီအစဥ္မ်ားအပါအဝင္ အစီအစဥ္ ၁၇ ခုု ျပဳလုုပ္က်င္းပခဲ့ၿပီး လူငယ္ အေယာက္ ၆၀၀ ခန္႔ ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့သည္ဟုု အခမ္းအနားက်င္းပေရး ေကာ္မတီက ေျပာသည္။

ၾသဂုုတ္လ (၁၂) ရက္ေန႔သည့္ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လူငယ္မ်ားေန႔ျဖစ္ၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ အျခားေသာ တိုုင္းႏွင့္ျပည္နယ္တိုု႔တြင္လည္း အသီးသီးက်င္းပခဲ့ၾကသည္။