အစိုးရႏွင့္ ဆက္ေဆြးေႏြးရန္ PPST အလုပ္အဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္း (သတင္းဓာတ္ပံု)

သတင္းႏွင့္မီဒီယာကြန္ရက္။
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္။

PPST အစည္းအေ၀းကို မူလက ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္ကေန ၂၄ ရက္ေန႔အထိသာ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ သိရေသာ္လည္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ား မၿပီးျပတ္သည့္အတြက္ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ တစ္ရက္ထပ္တိုးကာ ေနာက္ဆံုးရက္အျဖစ္ က်င္းပျပဳလုပ္ေနၾကသည္။

NMG 7

အစည္းအေ၀းတြင္ အစိုးရက အဆိုျပဳထားသည့္ အခ်က္ ၄ ခ်က္ပါေသာthe way forward for peace process ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ေရွ႕ဆက္ႏိုင္မယ့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားဆိုသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးရန္ ၁၀ ဦးပါသည့္ အလုပ္အဖြဲ႔တစ္ခုကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၾကၿပီး ၎အလုပ္အဖြဲ႔ကို RCSS/SSSA မွ အတြင္းေရးမွဴး ၂ ဗိုလ္မွဴးႀကီး စိုင္းငင္းက ဦးေဆာင္မည္ဟု သိရသည္။

NMG 1

အစုိးရဖက္မွ အပစ္ရပ္ထားသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကို ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံ အဆိုျပဳတင္ ျပေဆြးေႏြးလာသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ NCA အေကာင္အထည္မႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ၂၀၂၀ မတိုင္ခင္ ႏွင့္ ၂၀၂၀ ၿပီးေနာက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ အေျခခံမူေရးဆြဲေရး ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ NCA ထိုးၿပီးေနာက္ပိုင္း ၾကားကာလဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္တို႔ ျဖစ္သည္။

NMG 6

PPST ကို သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္က NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ အဖြဲ႔ ၈ ဖြဲ႔ျဖင့္သာ ဖြဲ႔စည္း ခဲ့ၾကၿပီး NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ NMSP ႏွင့္ လားဟူးဒီမိုကရက္တစ္ အစည္းအရံုး LDU တို႔မွာ PPST အဖြဲ႔၀င္အဖြဲ႔အစည္း မဟုတ္ေသာ္လည္း PPST က က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အစည္းအေ၀းမ်ားကို ေလ့လာသူမ်ားအျဖင့္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

NMG 4

ယခုက်င္းပသည့္ PPST ၏ အစည္းအေ၀းတြင္ ၄ ရက္ေျမာက္ေန႔၌ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ NMSP ႏွင့္ လားဟူဒီမိုက ရက္တစ္အစည္းအရံုး LDU တို႔ကို PPST ၏ အဖြဲ႔၀င္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအျဖင့္ လက္ခံအတည္ျပဳလိုက္သည္အတြက္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ အဖြဲ႔ ၁၀ ဖြဲ႔လံုး PPST အဖြဲ႔၀င္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ျဖစ္လာသည္။

NMG 5

NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္း အရံုုး KNU ၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး CNF ၊ ျမန္မာႏိုုင္ငံလံုုးဆိုုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုုကရက္ တစ္တပ္ဦး ABSDF ၊ ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ KNLA/PC ၊ ပအိုု႔၀္အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဴပ္ PNLO၊ ရခိုုင္ ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ ALP ၊ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီ RCSS ၊ ကရင္အမ်ိဳးသား ဒီမိုု ေရစီအက်ိဳးျပဳတပ္မေတာ္ DKBA ၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ NMSP ႏွင့္ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္အစည္းအရံုး LDU တို႔ ျဖစ္သည္။

NMG 2

NMG 8