လက္နက္ႀကီးထိမွန္ေသဆံုးသူမ်ားအား ဂူသြင္းသၿဂိဳလ္ျခင္း အခမ္းအနား (သတင္းဓာတ္ပံု)

သတင္းႏွင့္ မီဒီယာကြန္ရက္။
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္။

ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔က ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႔ ၃ ဖြဲ႔ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေနသည္ တိုက္ပြဲအတြင္း ႏွစ္ဖက္လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက လက္နက္ႀကီး ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ လက္နက္ႀကီး က်ည္ထိမွန္ကာ အသက္ေသဆံုးသူမ်ားျဖစ္သည့္ ေမာ္ဟစ္ခါနန္ စုစည္းေက်းရြာမွ နန္မြန္းပန္၊ ထြယ္ဂ်ာ၊ လုဆန္၊ ေဇာ္ခြန္လတ္၊ ဆိုင္းေခါန္တို႔ကို စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ ယေန႔တြင္ ကြတ္ခိုင္ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္ သုသၤာန္တြင္ ဂူသြင္းသၿဂိဳလ္ခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါဂူသြင္းသၿဂိဳလ္ျခင္း အခမ္းအနားသို႔ လူဦးေရ စုစုေပါင္း ၁၅၀၀ ခန္႔တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။

NMG 3

ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔က ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႔ ၃ ဖြဲ႔ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေနသည္ တိုက္ပြဲအတြင္း ႏွစ္ဖက္လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက လက္နက္ႀကီး ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ လက္နက္ႀကီး က်ည္ထိမွန္ကာ အသက္ေသဆံုးသူမ်ားျဖစ္သည့္ ေမာ္ဟစ္ခါနန္ စုစည္းေက်းရြာမွ နန္မြန္းပန္၊ ထြယ္ဂ်ာ၊ လုဆန္၊ ေဇာ္ခြန္လတ္၊ ဆိုင္းေခါန္တို႔ကို စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ ယေန႔တြင္ ကြတ္ခိုင္ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္ သုသၤာန္တြင္ ဂူသြင္းသၿဂိဳလ္ခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါဂူသြင္းသၿဂိဳလ္ျခင္း အခမ္းအနားသို႔ လူဦးေရ စုစုေပါင္း ၁၅၀၀ ခန္႔တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။

NMG 4

ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔က ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႔ ၃ ဖြဲ႔ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေနသည္ တိုက္ပြဲအတြင္း ႏွစ္ဖက္လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက လက္နက္ႀကီး ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ လက္နက္ႀကီး က်ည္ထိမွန္ကာ အသက္ေသဆံုးသူမ်ားျဖစ္သည့္ ေမာ္ဟစ္ခါနန္ စုစည္းေက်းရြာမွ နန္မြန္းပန္၊ ထြယ္ဂ်ာ၊ လုဆန္၊ ေဇာ္ခြန္လတ္၊ ဆိုင္းေခါန္တို႔ကို စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ ယေန႔တြင္ ကြတ္ခိုင္ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္ သုသၤာန္တြင္ ဂူသြင္းသၿဂိဳလ္ခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါဂူသြင္းသၿဂိဳလ္ျခင္း အခမ္းအနားသို႔ လူဦးေရ စုစုေပါင္း ၁၅၀၀ ခန္႔တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။

NMG 2

ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔က ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႔ ၃ ဖြဲ႔ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေနသည္ တိုက္ပြဲအတြင္း ႏွစ္ဖက္လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက လက္နက္ႀကီး ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ လက္နက္ႀကီး က်ည္ထိမွန္ကာ အသက္ေသဆံုးသူမ်ားျဖစ္သည့္ ေမာ္ဟစ္ခါနန္ စုစည္းေက်းရြာမွ နန္မြန္းပန္၊ ထြယ္ဂ်ာ၊ လုဆန္၊ ေဇာ္ခြန္လတ္၊ ဆိုင္းေခါန္တို႔ကို စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ ယေန႔တြင္ ကြတ္ခိုင္ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္ သုသၤာန္တြင္ ဂူသြင္းသၿဂိဳလ္ခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါဂူသြင္းသၿဂိဳလ္ျခင္း အခမ္းအနားသို႔ လူဦးေရ စုစုေပါင္း ၁၅၀၀ ခန္႔တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။

NMG 8

ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔က ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႔ ၃ ဖြဲ႔ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေနသည္ တိုက္ပြဲအတြင္း ႏွစ္ဖက္လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက လက္နက္ႀကီး ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ လက္နက္ႀကီး က်ည္ထိမွန္ကာ အသက္ေသဆံုးသူမ်ားျဖစ္သည့္ ေမာ္ဟစ္ခါနန္ စုစည္းေက်းရြာမွ နန္မြန္းပန္၊ ထြယ္ဂ်ာ၊ လုဆန္၊ ေဇာ္ခြန္လတ္၊ ဆိုင္းေခါန္တို႔ကို စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ ယေန႔တြင္ ကြတ္ခိုင္ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္ သုသၤာန္တြင္ ဂူသြင္းသၿဂိဳလ္ခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါဂူသြင္းသၿဂိဳလ္ျခင္း အခမ္းအနားသို႔ လူဦးေရ စုစုေပါင္း ၁၅၀၀ ခန္႔တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။

NMG 9

ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔က ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႔ ၃ ဖြဲ႔ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေနသည္ တိုက္ပြဲအတြင္း ႏွစ္ဖက္လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက လက္နက္ႀကီး ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ လက္နက္ႀကီး က်ည္ထိမွန္ကာ အသက္ေသဆံုးသူမ်ားျဖစ္သည့္ ေမာ္ဟစ္ခါနန္ စုစည္းေက်းရြာမွ နန္မြန္းပန္၊ ထြယ္ဂ်ာ၊ လုဆန္၊ ေဇာ္ခြန္လတ္၊ ဆိုင္းေခါန္တို႔ကို စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ ယေန႔တြင္ ကြတ္ခိုင္ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္ သုသၤာန္တြင္ ဂူသြင္းသၿဂိဳလ္ခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါဂူသြင္းသၿဂိဳလ္ျခင္း အခမ္းအနားသို႔ လူဦးေရ စုစုေပါင္း ၁၅၀၀ ခန္႔တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။

NMG 7

ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔က ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႔ ၃ ဖြဲ႔ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေနသည္ တိုက္ပြဲအတြင္း ႏွစ္ဖက္လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက လက္နက္ႀကီး ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ လက္နက္ႀကီး က်ည္ထိမွန္ကာ အသက္ေသဆံုးသူမ်ားျဖစ္သည့္ ေမာ္ဟစ္ခါနန္ စုစည္းေက်းရြာမွ နန္မြန္းပန္၊ ထြယ္ဂ်ာ၊ လုဆန္၊ ေဇာ္ခြန္လတ္၊ ဆိုင္းေခါန္တို႔ကို စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ ယေန႔တြင္ ကြတ္ခိုင္ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္ သုသၤာန္တြင္ ဂူသြင္းသၿဂိဳလ္ခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါဂူသြင္းသၿဂိဳလ္ျခင္း အခမ္းအနားသို႔ လူဦးေရ စုစုေပါင္း ၁၅၀၀ ခန္႔တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။

NMG 1