သတင္းႏွင့္ မီဒီယာ ကြန္ယက္ (Network Media Group) ကို ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာလူငယ္မ်ားက ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ တည္ေထာင္သည္။ သတင္းႏွင့္ မီဒီယာ ကြန္ယက္သည္ လြတ္လပ္ေသာ မီဒီယာ ေအဂ်င္စီျဖစ္ၿပီး သတင္းႏွင့္ အျခား မီဒီယာ ထုတ္လုပ္ မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္သည္။

ပရိသတ္

သတင္းႏွင့္ မီဒီယာ ကြန္ယက္သည္ ျမန္မာျပည္တြင္းရွိ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားကို အဓိက အလုပ္အေကၽႊးျပဳရန္ ဆံုးျဖတ္ထားသည္။

ေန႕စဥ္သတင္းထုတ္လုပ္မႈ

သတင္းႏွင့္ မီဒီယာ ကြန္ယက္သည္ ျမန္မာျပည္ႏွင့္ ျမန္မာမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အေထြေထြ သတင္း မ်ားကို ဦးစားေပးေရး သားသည္၊ အထူးသျဖင့္ ပင္မမီဒီယာမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေလ့မရွိေသာ သတင္းမ်ားကို ဦးစားေပး ေဖာ္ထုတ္ ေရးသားသည္။ နယ္စပ္ေဒသသတင္းမ်ား၊ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ သက္ ဆိုင္ေသာ သတင္းမ်ား၊ ျပည္တြင္း သတင္းမ်ား၊ ကို ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး စသျဖင့္ က႑မေရြး ေရးသားထုတ္ျပန္သည္။ ကိုယ္ပိုင္သတင္းရင္းျမစ္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အစပ်ဳိး သတင္းမ်ားကို တတ္ႏိုင္သမွ် ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္သည္။ ေန႕စဥ္ သတင္းမ်ားကို ျမန္မာ ဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေ၀ျဖန္႕ခ်ီေသာ သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ အင္တာနက္ ၀က္ဘ္ဆိုက္မွ တဆင့္ ျဖန္႕ေ၀သည္။

အျခားမီဒီယာ ထုတ္လုပ္မႈမ်ား

သတင္းႏွင့္ မီဒီယာ ကြန္ယက္သည္ သတင္းအျပင္ ရုပ္ျမင္သံၾကား အစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း Mekhong Media Production အမည္ျဖင့္ ထုတ္လုပ္သည္။ ရုပ္/သံ အစီအစဥ္မ်ားကို DVB Media ရုပ္ျမင္သံၾကားမွ အပတ္စဥ္ ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိသည္။

Burma News International (BNI) တိုင္းရင္းသားဘာသာ ရုပ္ျမင္သံၾကား သတင္းအစီအစဥ္တြင္လည္း ျမန္မာဘာသာျဖင့္ အပတ္စဥ္ တိုင္းရင္းသား သတင္း စုစည္းမႈကို တနဂၤေႏြေန႔မ်ားတြင္ DVB ရုပ္သံမွ ထုတ္လႊင့္လ်က္ရွိသည္။