တစ္ႏုုိင္ငံလံုုး ပစ္ခတ္တုုိက္ခုုိက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထုုိးထားသည့္ တုုိ္င္းရင္းသား လက္နက္ကုုိင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္ အဖြဲ႔ (PPST) က ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား ယေန႕ ေမလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ထုုိင္းႏုုိင္ငံ ခ်င္းမုုိင္ၿမိဳ႕၌ အစည္းအေဝး က်င္းပစဥ္။