မြန္ပါတီ သံုးခု ပူးေပါင္းရန္ သေဘာတူၿပီ

သတင္းႏွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္။
ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။

ေပါင္းစည္းၿပီးျဖစ္သည့္ မြန္ပါတီ ႏွစ္ပါတီႏွင့္ အသစ္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ မြန္အမ်ဳိးသား ကိုယ္စားျပဳပါတီတို႔ ေပါင္းစည္းရန္ ၾသဂုတ္လ ၇ ရက္ေန႔က သေဘာတူညီလိုက္သည္ဟု ႏွစ္ဖက္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာသည္။

“ေပါင္းစည္း မြန္ႏွစ္ပါတီနဲ႔ ၂၁ ဦးအဖြဲ႔ ျပင္ပအင္အားစုပဲေျပာေျပာေပါ့ေနာ္ ဒီေတြ႔ဆံုမႈကေန ရရွိထားတဲ့ သေဘာ တူညီမႈအရဆိုရင္ေတာ့ ဒီ ၃ ဖြဲ႔က တစ္ခုတည္းျဖစ္ျပီးလို႔ ေျပာလို႔ရတယ္” ဟု ေပါင္းစည္း မြန္ႏွစ္ပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္ ႏိုင္လရီတမက ေျပာသည္။

မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီ၊ မြန္အမ်ဳိးသားပါတီႏွင့္ မြန္အမ်ဳိးသား ကိုုယ္စားျပဳပါတီတိုု႔ ေပါင္းစည္းၿပီး ပါတီတစ္ခုုတည္း ဖြဲ႔စည္းရန္ သေဘာတူဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

မြန္တစ္ပါတီတည္းျဖစ္ေရးအတြက္ ေပါင္းစည္း မြန္ႏွစ္ပါတီတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းရန္ သေဘာတူညီမႈရရွိထားၿပီး ျဖစ္သည့္အတြက္ မြန္အမ်ဳိးသားကိုယ္စားျပဳအမည္ျဖင့္ ပါတီမွတ္ပံုတင္မည့္ကိစၥကို လုပ္ေတာ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္း မြန္အမ်ဳိးသားကိုယ္စားျပဳပါတီ ေဖာ္ေဆာင္ေရး ၂၁ ဦးအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ႏိုင္တလညီက ေျပာသည္။

“က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔က မြန္အမ်ဳိးသားကိုယ္စားျပဳပါတီကို တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္က မြန္ေတြမွာ တစ္ခုတည္းေသာပါတီေပၚေပါက္ေရးအတြက္ လုပ္ခဲ့တာျဖစ္တယ္၊ ဒီေန႔ေဆြးေႏြးပြဲအေနအထားအရလည္း မြန္မွာတစ္ခုတည္းေသာပါတီ ေပၚေပါက္လာမယ့္အေနအထားျဖစ္သြားျပီးဆိုေတာ့ မြန္အမ်ဳိးသားကိုယ္စားျပဳပါတီ ဆိုတာလည္း ျဖစ္လာစရာအေၾကာင္းမရွိေတာ့ဘူး”ဟု ၎ က ေျပာသည္။

အဂၤါေန႔ ေတြ႔ဆံုမႈတြင္ (၁) မြန္တစ္ပါတီျဖစ္ေရး (၂) အဆင့္အလိုက္ပါဝင္မႈ (၃) ပါတီအမည္သစ္ကို အမည္ ၁၃ ခု ထဲမွ ေရြးခ်ယ္အတည္ျပဳရန္ (၄) က်န္ျပင္ပအင္အားစုမ်ား ပါဝင္လာေရး (၅) မျပီးျပတ္ေသးသည့္ က်န္ကိစၥရပ္မ်ား ဆက္လက္ေဆြးေႏြးသြားရန္ စသည့္ အခ်က္ ၅ ခ်က္ သေဘာတူထားခဲ့ၾကသည္။

မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီ (AMDP) ႏွင့္ မြန္အမ်ဳိးသားပါတီ (MNP) တို႔က အျပီးသတ္ေပါင္းစည္းထားၾကျပီး မြန္တစ္ပါတီ တည္းျဖစ္ေရးအတြက္ က်န္ရွိေနေသးေသာ မြန္ႏိုုင္ငံေရးပါတီ အင္အားစုုမ်ား ပါဝင္လာႏိုင္ေရး ႀကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။

AMDP ႏွင့္ MNP ပါတီတို႔ အၿပီးသတ္ေပါင္းစည္ရန္ ဇူလိုင္ ၂၁ ရက္ေန႔က ႏွစ္ဘက္ပါတီတို႔မွ ထိပ္သီးကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကၿပီး ေပါင္းစည္းေရးကို သေဘာတူ ဆံုးျဖတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

မြန္ပါတီမ်ားေပါင္းစည္းေရးကိုု ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္မွ စတင္ၿပီး ႀကိဳးစားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေပါင္းစည္းမႈၾကံ့ၾကာေနခဲ့မႈေၾကာင့္ ပါတီမ်ားမွ အင္အားစုအခ်ဳိ႔ ခြဲထြက္ခဲ့ၿပီး မြန္အမ်ဳိးသား ကိုုယ္စားျပဳပါတီကို ထူေထာင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ရာ ယခုုအခါ အင္အားစုုအားလံုုး တစ္ပါတီတည္းတြင္ ပူးေပါင္းသြားျခင္းျဖစ္သည္။

မြန္ျပည္နယ္တြင္ မြန္အမ်ဳိးသားမ်ား ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ပါတီမ်ားတြင္ အဆိုုပါ မြန္ႏိုုင္ငံေရးပါတီ (၃) ပါတီအျပင္ မြန္ျပည္နယ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးပါတီ (မြန္)တုုိ႔ ရွိသည္။