ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၈ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံ ဒုတိယအေက်ာ့ ႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထိုးေရး အေပၚ PSLF/TNLA ၏ သေဘာထားႏွင့္ အျမင္မ်ားကို တအာင္း(ပေလာင္) အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ မွ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴ း ဗိုလ္မွဴ းခ်ဳပ္ တားဘုန္းေက်ာ္ကို သတင္းႏွင့္မီဒီယာကြန္ရက္မွ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းထားပါသည္။