ညီညြတ္ေသာ တိုုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFC ၏ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္ေန႕၌ ၿပီးဆံုုးခဲ့သည့္ Stakeholders’ Consultation အစည္းအေ၀းအၿပီး သတင္းမီဒီယာမ်ားအား ရွင္းလင္း ေမးျမန္းထားမွဳမ်ားအား ျပန္လည္တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။