တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေး အဖွဲ့အစည်းခေါင်းဆောင်များ၏ တတိယအကြိမ်
မျက်နှာစုံညီ ပန်ခမ်း အစည်းအဝေး သတင်းထုတ်ပြန်ချက်